sweden_trade_croped

ÅK1 – JÖNKÖPING / STOCKHOLM (Antagning sker EJ HT17)

Strategisk försäljning med Marknadskommunikation (50p)
Målet med kursen är att ge en teoretisk begreppsbild av ämnet, introducera grundläggande upp till mer avancerade försäljningstekniker samt identifiera individens påverkan i rollen som strategisk försäljare. Fortsatt fokus kommer specifikt att läggas på marknadskommunikationens funktion och hur vi kommunicerar och anpassar oss till utländska marknader och då i synnerhet den kinesiska.

Ekonomistyrning (25p)
Målet med kursen är att ge en ämnesmässig begreppsorientering i företagsekonomi med ekonomistyrning. Kursens mål är vidare att fokusera på företagsekonomiska mål och lönsamhetsbedömningar.

Projektledning (25p)
Målet med kursen är att ge en grundläggande teoretisk kunskap av ämnet ”projektledning”, god förståelse av vilka grundläggande begrepp som projektroller, projektprocessen samt förstå innebörden av begrepp beställare och projektledare.
Insikt i skillnaden mellan matris och projektorganisation samt hur man skapar en projektgrupp och genomför ett projekt.

Internationell handel (25p) och affärsjuridik (25p)
Målet med kursen är att ge de konkreta kunskapsverktyg som krävs för att kunna agera på en internationella affärsscenen som exportförsäljare.

Ledarskap med interkulturell kommunikation (25p)
Målet med kursen är att tydliggöra ledarskapets roll och funktion. Ett fortsatt mål med kursen är också att placera ledarskapet för ett svenskt företag i en interkulturell kontext för att slutligen identifiera hur ledarskapet under interaktion kan påverka en internationell affärsuppgörelse.

LIA I (25p)
Kursen syftar till att den studerande ska omsätta den teoretiska kunskapsbasen som erhållits under tidigare kurser till praktiskt arbete och lärande. Målet med kursen är att den studerande tillsammans med aktuellt LIA-företag ska skapa ett uppdragsbaserat projektunderlag som ska ligga till grund för det avslutande examensarbetet. Exportakademien garanterar en för utbildningen anpassad LIA-plats.

ÅK2 – Möjligt att förlägga studietid utomlands (Kina eller mot annan tillväxtmarknad). Delar av kurser ges i Sverige innan avresa.

Strategisk försäljning med Interkulturellt affärsmannaskap (50p)
Målet med kursen är att ge förutsättningar för att uppnå det kunskap och erfarenhetsbaserade epitetet – Interkulturellt affärsmannaskap. Strategisk försäljning och interkulturellt affärsmannaskap argumenteras därför under kursens gång. I kursen prövas delvis praktisk applicering inför därpå följande LIA-perioder.

Introduktion till affärsspråk (25p)
Målet med kursen är att lyfta nyckelbegrepp från affärsvärlden med fokus på grundläggande verbal konversation. Vidare ingår även fördjupad hörförståelse av sifferkombinationer, prissättning och enklare förhandlingsuttryck. Det övergripande målet med kursen är att ge den studerande affärsmässiga fördelar och förutsättningar på den kinesiska marknaden och därmed bättre utgångsläge för att utveckla framgångsrika affärsrelationer.

LIA II (25p)
Målet med kursens är att den studerande på nära håll ska följa ledning och management av en säljorganisation på den aktuella utländska marknaden. Löpande handledning ges både av LIA-företag och av personal hos den externa anordnaren som också befinner sig på plats på den aktuella marknaden. Exportakademien garanterar en för utbildningen anpassad LIA-plats.

LIA III (75p)
Kort beskrivning: Målet med kursen är att den studerande ska delta i ett skarpt försäljningsprojekt på en internationell marknad. Löpande handledning ges både av LIA-företag och av personal hos den externa anordnaren som också befinner sig på plats på den aktuella marknaden. Exportakademien garanterar en för utbildningen anpassad LIA-plats.

Examensarbete (25p)
Målet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt, för att med ett vetenskapligt- och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa och vidareutveckla den kunskap som skapats i utbildningen. Examensarbetet genomförs på uppdrag av svenskt LIA-företag.